unijne

 


W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, firma Domex Construction  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa poszukuje zewnętrznej firmy o profilu informatycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: 

„Wykonanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Domex Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”

Termin składania ofert upływa 31.08.2012 r. godz. 12:00.


Pobierz: Oświadczenie zawierające klauzulę o poufności wraz z zamówieniem specyfikacji technicznej.


Aby otrzymać specyfikację zamówienia, wyślij wypełnione oświadczenie o poufności na adres:

k.szczepanik@domexconstruction.pl

 

KONKURS OFERT NR 1/8/2012

„Wykonanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Domex Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa i adres:
Domex Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin
tel. (+48) 77 46 66 370, e-mail: office@domexconstruction.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.domexconstruction.pl

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJIII. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie systemu informatycznego klasy B2B wraz z systemem klasy ERP: Enova oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu komputerowego dla Domex Construction  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie dotyczy zlecenia i zakupu kompleksowej usługi informatyczno- programistycznej wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. Zakupiona usługa będzie polegała głównie na utworzeniu od podstaw systemu informatycznego zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną dostarczoną przez zamawiającego. Wykonany system będzie odpowiedzialny za sprawne, bezpieczne i bezawaryjne integrowanie przepływu informacji biznesowej. Poprzez kompleksową usługę należy rozumieć: zaprojektowanie oprogramowania i bazy danych (będącą jego integralną częścią) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dostarczoną przez zamawiającego, uruchomienie wersji testowej, dokonanie optymalizacji oraz wdrożenie ewentualnych poprawek, uruchomienie oprogramowania na serwerze zamawiającego oraz wydania wersji dla kontrahentów na nośnikach CD.
Integralną częścią zamówienia jest sprzedaż licencji, a następnie wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP o nazwie Enova.

II.1.3) Czy dopuszcza się złozenie oferty częsciowej: nie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złozenie oferty wariantowej: nie.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajacych: nie.

II.2) Termin wykonania: zakończenie do 31-08-2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE PRAWNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

 

III. 1) Warunki dotyczące zamówienia:
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III. 2) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt c) muszą spełnić wszyscy wykonawcy.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten w zakresie określonym w ust 1 pkt c) składa każdy z nich, natomiast w zakresie określonym w ust. 1 pkt a), b) mogą złożyć łącznie,
c) Informacje o doświadczeniu przy wdrożeniach systemu Enova oraz systemów klasy B2B.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą: spełnia, nie spełnia, na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV. 2) Kryteria oceny ofert:

IV. 2.1) Procentowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1 – Cena: 20
2 – Posiadane doświadczenie przy wdrożeniach systemu Enova: 25
3 – Posiadane doświadczenie przy wdrożeniach systemów klasy B2B: 25
4 – Warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej: 30

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV. 3) Informacje administracyjne:

IV. 3.1) Specyfikację warunków zamówienia mozna uzyskać pod adresem:
Domex  Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin, po uprzednim kontakcie e-mail: office@domexconstruction.pl, bądź telefonicznym (+48) 77 46 66 370, bądź na stronie internetowejwww.domexconstruction.pl

IV. 3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie ofert:
31-08-2012, godzina 12:00,
miejsce: siedziba zamawiającego, ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin

IV. 3.3) Termin zwiazania oferta:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. 3.4) Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania.

IV. 3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2.